Načítání ...

Zemědělská výroba

Kontakty

Zemědělská výroba společnosti je zaměřena na rostlinnou výrobu, která vytváří podmínky pro úspěšný chod živočišné výroby, který je prezentován chovem skotu a prasat, ale také pro výrobu elektrické energie a tepla v BPS.

Chov skotu je soustředěn do těchto středisek:
a)      Dlouhá Ves, kde je soustředěn chov dojených krav v počtu cca 250 ks s navazujícím odchovem telat do stáří cca 20 týdnů. V tomto středisku je prováděn prodej mléka ze dvora. 
b)      Lipovka kde, je soustředěn chov dojených krav v poštu cca 350 ks s navazujícím odchovem telat do  stáří cca 15 týdnů.
c)      Javornice kde, je soustředěn výkrm cca 240 ks jatečných býků, 350 telat a 350 ks jalovic. 
Cílem je chovat skot zejména se zřetelem na jeho pohodu - welfare, který by měl přispět k jeho zdraví, ke kvalitní produkci mléka, jatečných i plemenných zvířat.

  
Chov prasat je soustředěn do těchto středisek: 
a)      Dlouhá Ves, kde je chováno cca 70 ks prasnic v rezervním nukleovém a rozmnožovacím chovu s navazujícím odchovem selat. Součástí střediska je i odchov plemenných prasat. Zde je prováděn prodej prasat pro jednotlivé zájemce.
b)      Javornice, kde je chováno cca 100 prasnic v užitkovém chovu s navazujícím odchovem selat.
c)      Výkrmny prasat jsou soustředěny do areálu na Rovni. 
  

Rostlinná výroba je rozprostřena na
 cca 2320  ha zemědělské půdy v okolí Rychnova nad Kněžnou. Na orné půdě pěstujeme cca 700 ha obilovin, mezi nimi zejména pšenici jak pro potravinářské tak pro krmné účely, ječmen sladovnický i krmný, a triticale. Mimo obiloviny společnost  dále pěstuje z tržních plodin cca 400 ha ozimé řepky, a na výměře cca 150 ha osiva trav, hrachu či jetele. Objemná krmiva pro živočišnou výrobu a BPS zaujímá výměru cca 550 ha ,  na které je pěstována zejména vojtěška, silážní kukuřice a traviny. Dálem obhospodařujeme cca 520 ha trvalých luk a pastvin.

Výroba elektřiny,která je provozována v BPS v Dlouhé Vsi o výkonu 750 kW elektrického výkonu a 696 kW tepelného výkonu uzavírá koloběh toku materiálu v zemědělské výrobě. Rostlinná výroba která produkuje obiloviny či objemnou píci pro živočišnou výrobu na druhé straně přijímá digestát z BPS vyprodukovaný mimo jiné ze statkových hnojiv živočišné výroby a využívá taktéž teplo BPS k dosoušení komodit po jejich sklizni. Ne nepodstatná část vyrobené elektrické energie je spotřebovávaná ve středisku v Dlouhé Vsi na provozech chovu skotu, prasat, dílen, správy a posklizňové linky. Lze říci, že středisko Dlouhá Ves, je díky BPS energeticky soběstačné. 

ZEA Rychnovsko a.s.

Sídlo: Javornice 354, 517 11 Javornice
IČ:  64829537
Telefon: + 420 494 535 755
Fax:  + 420 494 534 608
e-mail:  zearychnovsko@zearychnovsko.cz

Společnost je zapsána u Krajského rejstříkového soudu v Hradci Králové, oddíl B vložka 1303

ID datové schránky:               aae2bc

| Aktuality | Kontakty | O nás | Služby | ZEA Rychnovsko a.s. | ZEA Rychnovsko a.s. - Home | Zemědělská výroba |
FelixNET